Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zemljišč parc. št. 104, 105 IN 106 vse k.o. Voglje (2125)

26. 10. 2012 35