Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ŠE – 36 IG

12. 7. 2013 53