Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ŠE-36 IG – 1. faza

21. 12. 2017 35