Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi /regionalne ceste/