Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi