Stališča do pripomb in predlogov podanih na dopolnjen osnutek OPPN za del območja urejanje Šenčur ŠE-34

19. 7. 2018 60