Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku o OPPN za del območja urejanja Visoko VI-08

20. 7. 2018 51