Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko

10. 9. 2013 62