Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Britof sever Voge S 12/4

28. 2. 2013 63