Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šenčur JUG OPC P4 – 1. faza

16. 10. 2015 67