Stališče do pripombe podane na dopolnjen odnutek odloka na OPPN za območje kmetijske zadruge Cerklje v naselju Voklo

22. 11. 2016 55