Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Šenčur ŠE-41 – 1. faza

2. 9. 2017 42