Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje parcele št. 447 k.o. 2125 Voglje

9. 4. 2021 Izbrisan U. 171