Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur (sprememba 05)

Predpisi, na katere predpis vpliva